Kas ir oglekļa neitralizēšana un kāpēc tā ir svarīga? | Bolt Blog

Iespēja ir emisija. Obligāciju finansējuma izlietojums

Saturs

    Monogrāfija ir uzskatāma par pirmo grāmatu latviešu valodā, kas skaidro un apraksta galveno iespēja ir emisija pārmaiņu veicinātāju — siltumnīcefekta gāzu SEG emisiju saistību un mijiedarbību ar lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi Latvijā, kā arī sniedz risinājumus SEG emisiju mazināšanai.

    iespēja ir emisija

    Monogrāfija ir strukturēta 7 tematiskās nodaļās, kurās ir raksturota lauksaimniecības nozares attīstība un sociāli ekonomiskā lomu Latvijā, skaidrotas SEG emisijas Latvijas lauksaimniecībā, izvērtētas SEG emisiju samazināšanas iespējas lauksaimniecībā, izvērtēts viens no rīkiem SEG emisiju samazinošo pasākumu ietekmes novērtēšanai — robežsamazinājuma izmaksu iespēja ir emisija MACC — un adaptēts Latvijas situācijai caur saimniecību klasteru pieeju, novērtēta SEG samazinošo pasākumu integrētā ietekme, veiktas SEG emisiju prognozes un izstrādātas rekomendācijas vides politikas mērķu nodrošināšanai, izvērtēta izskalotā slāpekļa ietekme uz dislāpekļa oksīda emisiju apjomu, izvērtēti SEG emisiju samazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā.

    Tā kā SEG emisiju problemātika ir starpdisciplinārs jautājums, tad monogrāfijas tapšanā bija iesaistīts 12 autoru kolektīvas, kas pārstāv 5 dažādas institūcijas: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti D. Popluga, K. NaglisLiepa, A. Kreišmane, L. Bērziņa, A. Lagzdiņš, L. Grīnberga, R. Lazdiņš, A. Informācija tiem interesentiem, kas nevarēja būt monogrāfijas atklāšanā un netika pie grāmatas eksemplāra, monogrāfija būs pieejama LLU Fundamentālajā bibliotēkā, LLU ESAF Informācijas kabinetā, kā arī pie monogrāfijas autoriem.

    iespēja ir emisija