Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)

Iespēju būtība un jēdziens. Description

Rīga, 1.

Спросил Брайан. - Не знаю, - ответила Элли.

Ekonomikas teorija kā zinātne Zinātniskais izziņas process ir ļoti plaša cilvēka darbības sfēra, un tāpēc tas parasti reducējas atsevišķu zinātņu ietvaros, kuras nodarbojas katra ar savu izziņas objektu, kas atrodas tās zinātnisko interešu lokā. Tādējādi izziņas procesā veidojas teorijas, kas mēģina iespēju būtība un jēdziens loģisku un empīriski pārbaudītu kādas parādību sfēras zinātnisku skaidrojumu.

Lai varētu parādīt tās vai citas zinātņu nozares vietu izziņas procesā, to saistību ar pārējām zinātnēm, nozares tiek klasificētas 1. Reālās empīriskās zinātnes dabas, sociālās u.

iespēju būtība un jēdziens

Formālās zinātnes loģika, matemātika, statistika u. Ekonomikas zinātnes kopā ar socioloģiju, sociālo ētiku, sociālo psiholoģiju, tiesību zinātni pieder pie sociālajām zinātnēm pētījumu objekts: sociālā realitātekuras savukārt iekļaujas reālajās zinātnēs.

Tādējādi arī ekonomikas teorija nacionālā ekonomika, tautsaimniecības mācība ir pieskaitāma reālajām zinātnēm. Jēdziens tautsaimniecība ir jāsaprot gan šaurākā, gan plašākā nozīmē.

Šaurākā nozīmē tautsaimniecība ir ar regulāras maiņas palīdzību savstarpēji vienotu, atsevišķu saimniecisku vienību savstarpējā iedarbība vienas valstiski organizētas tautas ietvaros nacionālā ekonomika.

Plašākā nozīmē tautsaimniecību saprot kā saimnieciskās darbības sakarības nevis valsts ietvaros, bet visas pasaules mērogā pasaules ekonomika. Šajā grāmatā tautsaimniecība ir pētīta tās šaurākajā nozīmē.

Tautsaimniecības tūlītējie ieņēmumi tīklā pētniecības objekts ir saimniecisku subjektu savstarpējā iedarbība.

iespēju būtība un jēdziens

Šī mācība sadalās mikroekonomikā un makroekonomikā, kas savā starpā ir cieši saistītas. Zinātņu nozaru klasifikācija Mikroekonomika pēta atsevišķu saimniecisku subjektu — mājsaimniecību patērētāju un uzņēmumu — saimnieciskās norises, kā arī šo saimniecisko subjektu norišu savstarpējo iedarbību un to darbības koordināciju tirgū.

Tā kā gandrīz katrs saimnieciskais subjekts darbojas un aktīvi piedalās vairākos tirgos, tā kopējās saimnieciskās aktivitātes izpaužas makroekonomikas tirgos, kuros atspoguļojas saimniecisko vienību caurmēra izturēšanās. Makroekonomikas interešu loks ietver kopējo tautsaimniecības, attīstības likumsakarību noteikšanu. Tā pēta ekonomikas funkcionēšanu kopumā.

Makroekonomikā atšķirībā no mikroekonomikas papildus tiek lietoti tādi apkopojošie rādītāji kā nacionālais ienākums, nacionālais kopprodukts, kopējais cenu līmenis, nodarbinātības līmenis u.

Иду немедленно. - По-моему, Никки не следует разрешать слушать речь, - сказал Роберт.

Pastāv atšķirība starp mikroekonomiku un uzņēmējdarbības ekonomiku. Mikroekonomikā, kā jau minēts, tiek skatīta mājsaimniecību un uzņēmumu, t.

  1. Kā jūs nopelnāt naudu par derībām
  2. Tirdzniecības robots ishimoku
  3. Veiksmīgas bināro opciju stratēģijas

Uzņēmējdarbības ekonomika galvenokārt skata uzņēmumu saimniecisko darbību. Patēriņa teoriju tā aplūko tikai no uzņēmuma aspekta un interesēm. Mikroekonomikā dažādu likumsakarību pētīšana un izklāsts tiek iespēju būtība un jēdziens ar modeļu palīdzību.

  • Kur var nopelnīt naudu studijām
  • За несколько минут до того, как Мариус Клайд Паккетт появился на свет Божий, Николь успела принять пару решений.
  • Я начну свой показ со времени, отстоящего от сегодняшнего дня примерно на десять миллиардов лет, когда только что сформировалась нынешняя галактика Млечный Путь.
  • Video pamācības binārās opcijas
  • Labākās binārās opcijas pēc atsauksmēm
  • Konkurence. Tirgus struktūra — teorija. Ekonomika, - klase.

Modelis ir īstenības vienkāršots atspoguļojums. Tas tiek izraudzīts tā, lai to varētu vispārināt uz pētāmo procesu kopumā.

Modelim ir vairākas sastāvdaļas. Pirmā ir jautājumu nostādne.

iespēju būtība un jēdziens

Ar to tiek formulēts modelī noskaidrojamo jautājumu loks, kā arī ierobežojumi. Svarīgākais tiek nodalīts no mazsvarīgākā.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Otrā sastāvdaļa ir informācija. Tā sastāv, pirmkārt, no pieņēmumiem, otrkārt no faktiem un definīcijām. Ar pieņēmumiem saprot hipotēzes par modelī apskatāmo saimniecisko vienību mērķa nostādni un to izturēšanos.

Tiem ir jābūt tādiem, lai modelī apskatāmie procesi nebūtu attālināti no reālās īstenības. Pieņēmumi var būt strīdīgi, jo tiek pieņemti subjektīvi. Fakti vai vispāratzītas definīcijas parasti nav apstrīdamas. Piemēram, peļņa ir vienlīdzīga ieņēmumu un izmaksu starpībai.

Trešā modeļa sastāvdaļa ir rezultāts vai atrisinājums. Tā var būt dota teorēmas veidā, ja apskatāmā likumsakarība ir pietiekami vienkārša.

Taču ne katrs modelis var dot atrisinājumu teorēmas veidā, tādēļ vispārīgi tiek runāts par modeļa atrisinājumu.

Modelī dažādu likumsakarību analīze vai to izklāsta veids var būt dažāds. Saimniecisko vienību izturēšanās dažādos tirgos un savstarpējā iedarbība ir atkarīga no daudziem faktoriem. Arī saimniecisko vienību un preču skaits preču un pakalpojumu tirgū ir ļoti liels. Sarežģīti vienlaikus pētīt, kā šie faktori ietekmē saimnieciskā lēmuma pieņemšanu un saimniecisko vienību savstarpējo mijiedarbību, t.

Tāpēc mikroekonomikā, skatot un skaidrojot kādu atsevišķu saimniekošanas procesu vai to savstarpējo mijiedarbību, tie bieži tiek aplūkoti abstrakti un vienkāršoti.

Tiek lietota parciālā analīze. Tas nozīmē, ka, pētot kādu likumsakarību, visi ietekmējošie lielumi, izņemot pētāmos, tiek uzskatīti par nemainīgiem konstantiemt.

Totālo analīzi vairāk lieto makroekonomikas procesu pētīšanā.

Sophie Lewis \

Pozitīvā un normatīvā ekonomika Ekonomistu viedokļi par vienām un tām pašām problēmām masu informatīvajos līdzekļos un periodiskajā presē, zinātniskos žurnālos un ekonomiska satura grāmatās mēdz būt stipri dažādi.

Tas rada domstarpības, kuras var būt lielākas vai mazākas atkarībā no tā, vai tiek iespēju būtība un jēdziens pozitīvi vai normatīvi apgalvojumi.

Pēc konkurences metodēm konkurence iedalās cenu konkurencē un ārpuscenu konkurencē. Cenu konkurence Pielietojot cenu konkurenci, uzņēmumi maina piedāvāto preču vai pakalpojumu cenas. Uzņēmuma pārdevēji, paaugstinot vai pazeminot preces vai pakalpojuma cenu, virzās pa pieprasījuma līkni uz augšu vai uz leju - šādā gadījumā cenas tiek uzskatītas par elastības tirdzniecības instrumentu, jo ar tām nosacīti viegli var manevrēt dažādu faktoru ietekmē. Cenu konkurencē ir iespēja piedalīties ne tikai tiem uzņēmumiem, kuriem ir līdera pozīcijas, bet arī maziem uzņēmumiem, kuru mērķis ir izdzīvot konkurences apstākļos. Galvenais priekšnoteikums, lai īstenotu veiksmīgu cenu konkurenci, ir patstāvīga ražošanas pilnveidošana un pašizmaksas samazināšana.

Šie iespēju būtība un jēdziens ir saistīti ar diviem svarīgiem virzieniem ekonomikā: pozitīvo un normatīvo ekonomiku. To būtību var raksturot ar šādu piemēru. Deviņdesmito gadu sākumā par Latvijas tautsaimniecības attīstības neatliekamu uzdevumu izvirzījās telekomunikāciju tīkla attīstība. Līdz ar to daļa no telekomunikāciju pakalpojumu peļņas aizplūda uz ārzemēm.

Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)

Šo valdības lēmumu un tā sekas var vērtēt ar pozitīvās un normatīvās ekonomikas slēdzienu palīdzību. Pozitīvā ekonomika ir virziens ekonomikas zinātnē, kas mēģina atklāt un analizēt dažādas objektīvās ekonomiskās likumsakarības vai zinātniskus skaidrojumus, kuri veido ekonomiskās rīcības principu pamatu. Tā atbild uz jautājumiem: kas ir? Ekonomists iespēju būtība un jēdziens gadījumā skata saimniecisko procesu tā, kā tas viņa acu priekšā notiek vai ir noticis, un mēģina to attēlot, lai noskaidrotu, kāpēc tas noris vai ir noticis tieši tā, bet ne citādi, vai arī, kā tas varētu attīstīties nākotnē.

Jebkuru domstarpību attiecībā uz pozitīvo apgalvojumu var atrisināt ar iespēju būtība un jēdziens pārbaudi. Ekonomikas teorija balstās uz pozitīvajiem apgalvojumiem; mūsu piemērā pozitīvā ekonomika var dot atbildi, ko Lattelekom faktiski ir paveikusi savas darbības laikā: cik abonenti iespēju būtība un jēdziens pārslēgti no analogā uz ciparu tīklu, cik telefona centrāļu un telekomunikāciju tīkla ir modernizēts, cik daudz ir paaugstinājušies telefonu tarifi un abonēšanas maksa, kā arī, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai pilnībā modernizētu visu Latvijas telekomunikāciju tīklu un cik maksās šādi kvalitatīvāki sakaru tīkla pakalpojumi.

Šāda informācija, kas balstās uz faktiskiem datiem, ir objektīva un vairākumā gadījumu nav apstrīdama. Tāpēc ekonomistu vidū ir tikai nedaudz domstarpību šīs objektīvās informācijas skaidrojumā. Daudz atšķirīgāki viedokļi ir tad, ja tiek apspriesti iespējamie varianti, kā sasniegt iecerēto mērķi.

Pēdējos gados periodiskajā presē ir vērojama plaša diskusija un dažādi viedokļi par Latvijas telekomunikāciju tīkla pilnīgu modernizāciju. Reizēm ir diametrāli pretēji subjektīvi slēdzieni un viedokļi mērķa sasniegšanai. Vieni uzskata, ka valdība ir izdarījusi lielu kļūdu, iesaistot Lattelekom šo darbu veikšanā.

Viņi pieprasa pārskatīt šo lēmumu un iesaistīt šī darba veikšanā Latvijas firmas vai citus, izdevīgākus ārzemju partnerus. Citi uzskata, ka Lattelekom iesaistīšana ir vienīgais pareizais lēmums, un tiek dotas optimistiskas prognozes par veiksmīgu darba pabeigšanu augstā kvalitātē.

Tie ir dažādi ekonomistu, juristu u. Subjektīvu slēdzienu lietošana ekonomikas problēmu risināšanā ir raksturīga normatīvai ekonomikai.

iespēju būtība un jēdziens

Normatīvā ekonomika ir virziens ekonomikas zinātnē, kas dod ar personīgiem subjektīviem slēdzieniem un apgalvojumiem pamatotus priekšlikumus, kādai ir jābūt ekonomikas mērķu izvēlei, to īstenošanai un ekonomikas politikai.

Tā atbild uz jautājumu: kā jābūt? Tiek izvirzīts mērķis un noteikti vairāki tā sasniegšanas varianti. Analīzes mērķis ir konstatēt, kāds saimnieciskais lēmums ir labākais, lai sasniegtu kādu iecerēto rezultātu. Gan pozitīvā, gan normatīvā ekonomika ir vienlīdz nepieciešamas.