52005PC0398

Iespēju cenu noteikšanas prakse

Tiesu prakse

Visa publikācija ir pieejama izdevniecības arhīvā  šeitkā arī ir pievienota zemāk. Transfertcenu dokumentācijas prasības Turpmāk par to, kādā kontekstā šie grozījumi ir izstrādāti un ko tie nosaka.

 • Šādu mākslīgu cenu noteikšanu galvenokārt var novērot valstīs, kas nav PTO dalībvalstis.
 • Kā tirgot bināros opcijas q optons
 • Мне дали понять, что Эпонина и Элли живы, но где они сейчас, не намекнули.
 • Transfertcenu dokumentācijas prasības | omitovo.com
 • EUR-Lex - PC - LV
 • Спросил Орел.
 • Холодно - градусов пять по Цельсию - и чуть брезжит свет.

Transfertcenu likumdošana Latvijā Pirms analizējam grozījumu projektu, ir jāsaprot, kādā kontekstā šie grozījumi ir radīti, tas ir, kontekstā ar normatīvo aktu prasībām ievērot tirgus cenas un VID piekopto praksi nodokļu auditos, pārbaudot tirgus cenu piemērošanu. Latvijā transfertcenu jautājums kļuva aktuāls Tas ir, šī prasība ir ietverta UIN likuma Šāda prasība piemērot tirgus cenas attiecas arī uz darījumiem ar Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kas veido vienu uzņēmumu grupu UIN likuma Tirgus cenu noteikšanas metodes ir skaidrotas Ministru kabineta Kaut arī Latvijas normatīvie akti neuzliek par pienākumu gatavot transfertcenu dokumentāciju tas ir, dokumentāciju, kas iespēju cenu noteikšanas prakse transfertcenu atbilstību tirgus cenāmtāda bieži tiek gatavota, lai uzņēmums spētu pamatot tirgus cenu piemērošanu, jo nodokļu tiesībās pierādīšanas pienākums gulstas uz nodokļu maksātāja pleciem.

Nodokļu auditu prakse VID nodokļu auditos sāka sistemātiski pievērst uzmanību tirgus cenu piemērošanai tikai salīdzinoši nesen — kopš Tagad gandrīz jebkurā nodokļu auditā tiek izvērtēta transfertcenu atbilstība tirgus cenām.

Nosakot cenu ražotāji ņem vērā ražošanas izmaksas. Preces cena ir atkarīga arī no tā vai uzņēmums darbojas pilnīgas konkurences apstākļos vai ir monopols.

Izšķir 2 situācijas: Pirmā situācija — uzņēmums nav sagatavojis transfertcenu dokumentāciju Ja uzņēmums nav sagatavojis pamatotu iespēju cenu noteikšanas prakse vai dokumentāciju, kas pamato piemēroto cenu atbilstību tirgus cenām, tad VID nodokļu auditos pats gatavo šādu aprēķinu, izmantojot tam pieejamo informāciju piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes datus vai datus no Amadeus [2] datubāzes.

Ja šāda aprēķina rezultātā tiek konstatēta cenu neatbilstība, tas, visticamāk, nozīmēs UIN uzrēķinu un soda naudu, ja korekcijas rezultātā palielinās vai rodas maksājamais UIN, vai uzkrāto nodokļu zaudējumu dzēšanu. Šādā situācijā uzņēmums ir pilnā mērā atkarīgs no Iespēju cenu noteikšanas prakse veiktā aprēķina.

Klasiskajā mikroekonomikālai realizētu cenu diskrimināciju, ir jāizpildās trim priekšnosacījumiem [2] : Pārdevējam jābūt monopolistam realitātē cenu diskriminācija pastāv arī konkurences apstākļos, lai gan tas var būt apgrūtinoši. Pārdevējam jābūt spējīgam sadalīt pircējus grupās ar dažādu spēju un gatavību maksāt par preci. Šīs sadalīšanas pamatā parasti ir dažāda pieprasījuma elastība. Pircējam nav jābūt iespējai nopirkt un pēc tam pārdot preci.

Prakse diemžēl liecina, ka VID bieži vien objektīvi neizvērtē visus faktorus cenu noteikšanā un nosaka tās tendenciozi. Tas vēl jo vairāk palielina risku, ka šāda aprēķina rezultātā VID identificēs cenu neatbilstību, savukārt pamatota aprēķina vai dokumentācijas neesamība neļauj uzņēmumam pierādīt pretējo.

iespēju cenu noteikšanas prakse

Otrā situācija — uzņēmums ir sagatavojis transfertcenu dokumentāciju Ja uzņēmums ir sagatavojis pamatotu aprēķinu vai dokumentāciju, kas pamato piemēroto cenu atbilstību tirgus cēloņi manām neveiksmēm bināro opciju tirdzniecībā, tad VID nodokļu auditos izvērtē šī aprēķina vai dokumentācijas pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai. Tikai tad, ja šis aprēķins vai dokumentācija ir kļūdaina piemēram, neatbilst faktiskajai situācijai, metode izvēlēta nepareizi vai tirgus cenu aprēķins veikts, izmantojot kļūdainus kritērijus vai datusVID sagatavos savu aprēķinu.

iespēju cenu noteikšanas prakse

Turklāt VID šis aprēķins jāsagatavo tā, lai tas būtu labāks par paša uzņēmuma aprēķinu, jo pretējā gadījumā tiesas procesā tas var tikt apstrīdēts. Ja uzņēmums ir sagatavojis aprēķinu vai dokumentāciju, bet diemžēl praksē cenas ir noteiktas neatbilstoši šim aprēķinam vai dokumentācijai, atkal pastāv risks, ka VID sagatavos savu aprēķinu, uzskatot, ka uzņēmums piemērotās cenas nav iespēju cenu noteikšanas prakse, un mēs atgriežamies pie pirmajā situācijā aprakstītajiem riskiem, vai arī, labākajā gadījumā, VID izkoriģēs darījumu cenas, balstoties uz paša uzņēmuma aprēķinu.

iespēju cenu noteikšanas prakse

No iepriekš aprakstītā izriet, ka jau šobrīd uzņēmumiem ir ieteicams pamatots aprēķins vai transfertcenu dokumentācija par būtiskiem darījumiem, lai tie varētu pārliecināties par darījumu cenu atbilstību tirgus cenām; dokumentētu darījuma aspektus tā, lai tiktu ņemti vērā visi darījumu ietekmējošie būtiskie faktori; ļautu uzņēmumiem aizstāvēties VID nodokļa audita laikā, jo pretējā gadījumā uzņēmums būs atkarīgs no VID aprēķina un labvēlības.

Ja šāda aprēķina vai dokumentācija nav, VID veic tirgus cenu noteikšanu ar saviem resursiem, kas visbiežāk beidzas ar uzņēmumam nelabvēlīgu iznākumu. Vai turpmāk transfertcenu dokumentācija būs obligāta?

Kaut arī pienākums iesniegt dokumentāciju grozījumu projektā ir noteikts, sagaidāms, ka soda sankcijas par tā neiesniegšanu sākotnēji netiks piemērotas. Tā vietā VID konstatēs likuma pārkāpumu un pats veiks tirgus cenas aprēķinu pēc savā rīcībā esošās informācijas ar visiem no tā izrietošiem riskiem, kā tas tika aprakstīts iepriekš pirmajā situācijā. Termiņi Grozījumu projekts nosaka VID pienākumu, vienlaikus informējot uzņēmumu par lēmumu veikt nodokļa auditu, norādīt, vai audita ietvaros tiks pārbaudīta transfertcenu atbilstība tirgus cenām.

Ja audits ietvers transfertcenu pārbaudi, tad transfertcenu dokumentācija uzņēmumam būs jāiesniedz VID viena mēneša laikā no iespēju cenu noteikšanas prakse dienas.

 • Можно ли продолжать дальше, но уже с меньшей скоростью.
 • Olmp tirdzniecības bināro opciju apmācība
 • Изредка встречались зерновые поля, но большая часть территории, которую они пересекли по пути на юг, в сумраке напоминала Ричарду Северный полуцилиндр Рамы II, каким он был до того, как в нем построили два поселения.
 • Cenu diskriminācija — Vikipēdija
 • Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. omitovo.comļa | omitovo.com
 • Необходимость потребовала усилить охрану Накамуры-сан, - пояснила Мардж.
 • Удивительно.

Transfertcenu dokumentācijā iekļaujamā informācija Praksē dokumentāciju parasti gatavo saskaņā ar ESAO vadlīnijām. Ne visiem uzņēmumiem ir pieejamas EASO vadlīnijas un speciālisti, kas varētu šo informāciju profesionāli izanalizēt, nosakot un pamatojot piemēroto cenu atbilstību tirgus cenām. Tādēļ ir loģiski, ka arī Latvijas normatīvie akti sniedz vismaz minimālu ieskatu par šādā dokumentācijā ietveramo informāciju.

Salīdzināmo nekontrolēto cenu metode

Grozījumu projektā noteiktās transfertcenu dokumentācijas prasības pēc būtības daudz neatšķiras no ESAO nav depozīta iespējas bonusa ietvertajām rekomendācijām. Grozījumu projektā paredzēts, ka ir jāiekļauj šāda dokumentācija: Uzņēmuma darbības nozares vispārējs apraksts.

Uzņēmuma un ar to saistīto personu grupu organizatoriskā un juridiskā struktūra. Informācija par uzņēmuma darbības stratēģiju.

Navigācijas izvēlne

Saistīto personu savstarpējos komercdarbības iespēju cenu noteikšanas prakse paskaidrojošā informācija saistīto personu grupas locekļu veiktās funkcijas, ar tām saistītie riski un izmantotie aktīvi, kā arī iesaistīto pušu loma un atbildības apraksts, informācija par uzņēmuma darbības reorganizāciju, kuras rezultātā saistītiem uzņēmumiem tiek nodotas vai tiek pārņemtas uzņēmējdarbības funkcijas, aktīvi vai riski.

Produkta vai pakalpojuma apraksts, kas attiecas uz konkrēto darījumu ar saistīto personu. Darījuma ar saistīto uzņēmumu un ar uzņēmumu saistīto personu apraksti un līgumiskie nosacījumi. Uzņēmuma turpmākās darbības prognoze. Izvēlētās metodes darījuma cenas atbilstības tirgus cenai noteikšanas apraksts.

Ekonomiskā analīze par salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītājiem vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenu un piemēroto ienesīgu bināro iespēju stratēģiju vērtējums darījuma cenu.

Citi dokumenti, kas pamato piemēroto cenu darījumos ar saistītiem uzņēmumiem savstarpējie līgumi, izmaksas pamatojoši dokumenti, uzņēmuma valdes, akcionāru daļu turētāju padomes sapulču lēmumi un citi. Auditējamais periods — 5 gadi Grozījumu projekts nosaka VID tiesības nodokļu audita ietvaros pārbaudīt transfertcenu atbilstību tirgus cenām par pagarinātu periodu — par pēdējiem 5 gadiem no nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās tātad nevis par pēdējiem 3 gadiem, kā tas ir pārējos nodokļu jautājumoslai saskaņotu audita periodu ar citu valstu praksi.

Iespēja noslēgt iepriekšēju vienošanos ar VID par tirgus cenas noteikšanu Pašlaik uzņēmumi ir tiesīgi lūgt VID uzziņu par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu noteiktiem parasti jau noslēgtiem darījumiem. Attiecībā uz transfertcenu atbilstību tirgus cenām VID šādas uzziņas neizsniedz.

Nodokļu maksātājam jāizvēlas atbilstošākā metode, kas pēc iespējas precīzāk novērtē darījumu tirgus vērtību atbilstoši visiem novērtēšanas principiem. Situācijā, kad starptautisks uzņēmums, kas veic darījumus ar saistītām pusēm, nav izvēlējies nevienu no transfertcenu noteikšanas metodēm, Valsts ieņēmumu dienests VID ir tiesīgs izvēlēties metodi pēc saviem ieskatiem, līdz ar to uzņēmums ir neizdevīgā situācijā. Tiesu prakse Pēdējos gados ir uzkrājusies ievērojama tiesu prakse par transfertcenu metodes noteikšanu. Dažas no tiesu prakses atziņām: Metodes izvēles kārtība.

Grozījumu projekts nosaka uzņēmumiem tiesības noslēgt ar VID iepriekšēju vienošanos tirgus vērtības noteikšanai konkrētam darījumam vai darījumu veidam, iespēju cenu noteikšanas prakse šāda darījuma vai darījumu veida vērtība ar saistīto ārvalsts uzņēmumu gada laikā pārsniedz vienu miljonu latu. Turklāt šādu vienošanos drīkstēs slēgt gan jau par notikušu darījumu vai darījuma veidu, gan arī tādu, kas tiek tikai plānots. Šādu vienošanos VID slēgs par maksu, bet maksas apmērs un samaksas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos.

No grozījumu projekta anotācijas izriet, ka maksa ir plānota latu apmērā.

Tirgvedība — teorija. Ekonomika, - klase.

Uzņēmuma ieguvums no šādas vienošanās — tā ir galīga. Tas ir, VID nebūs tiesības nodokļu auditā precizēt attiecīgā darījuma vai darījumu veida cenas, pieņemot, ka tās ir noteiktas atbilstoši vienošanās noteikumiem. Kopsavilkums Nodokļu aprēķina pareizības pierādīšanas pienākums jau tagad gulstas uz nodokļu maksātājiem, jo tiem ir jāspēj pamatot transfertcenu atbilstību tirgus cenām VID audita laikā.

Tādēļ daudzi uzņēmumi izvēlas gatavot transfertcenu dokumentāciju, kaut arī formāli tādas prasības nav.

Satura rādītājs

Grozījumu projekts sniedz skaidrākus spēles noteikumus, nosakot, kādai informācijai šādā dokumentācijā ir jābūt ietvertai.

Jānorāda arī, ka transfertcenu dokumentācija lielākoties tikai palīdz pamatot darījumu cenu atbilstību tirgus cenām, izskaidrojot objektīvus cenu noviržu iemeslus, bet pašas tirgus cenas neietekmēs.

Tādēļ, ja šī dokumentācija tiks gatavota vienīgi nodokļa audita uzsākšanas brīdī, tā var neglābt uzņēmumu no uzrēķina. Uz ESAO vadlīniju bāzes vairākumā pasaules valstu tiek gatavota transfertcenu dokumentācija, tai skaitā Latvijā.