Atbalsts skolotājam

Iespēju loma, Iestatiet, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu - Google grupas Palīdzība

iespēju loma

Plāna kopsavilkums Plāns izstrādāts, lai īstenotu efektīvu un pārdomātu valsts politiku sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai.

Tas balstās uz Koncepcijā dzimumu līdztiesības veicināšanai1 noteiktajiem dzimumu līdztiesības politikas mērķiem: 1 nodrošināt ikviena iespēju loma loma ievērošanu un visaugstāko labklājības līmeni neatkarīgi no personas dzimuma un 2 veicināt visefektīvāko tautas sociālo un ekonomisko attīstību.

Plānā tiek turpināti iepriekšējos dzimumu līdztiesības politikas dokumentos uzsāktie politikas rīcības virzieni, īpaši koncentrējoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanu darba tirgū un izglītībā visas dzīves laikā kā arī ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanu un speciālistu un sabiedrības izpratnes par dzimumu līdztiesību veicināšanu.

Plāna mērķis ir veicināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu nozaru politiku īstenošanu, tādējādi sekmējot sieviešu un vīriešu iespēju loma tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti pieci rīcības virzieni: 1 sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšana; 2 zēnu un meiteņu, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu izglītības iespēju veicināšana; 3 ar dzimumu saistītas vardarbības izplatības mazināšana; 4 institūciju kapacitātes stiprināšana dzimumu līdztiesības jautājumos un 5 sabiedrības izglītošana dzimumu līdztiesības jautājumos.

  • Pirmsskola Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā — darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām.
  • Pašvaldības loma pieaugušo izglītības iespēju nodrošināšanā.
  • Par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu – gadam

Lai pastiprināti pievērstu sabiedrības un iesaistīto institūciju uzmanību katrai no izvēlētajām nozaru politikām un to sasaistei iespēju loma dzimumu līdztiesības principiem, iecerēts katru gadu pievērsties vienai konkrētai jomai.

Pasākumi sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšanai 1. Pasākumi institūciju kapacitātes stiprināšanai dzimumu līdztiesības jautājumos 4. Plānā noteikti pasākumi, kas vērsti uz to, lai tiesību aktos nostiprinātos līdztiesības principus pēc iespējas īstenotu praksē, piemēram, veicinot vīriešu iesaisti bērnu aprūpes un ģimenes pienākumu veikšanā, apzinot būtiskākos sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības cēloņus atsevišķās nozarēs, veicinot nulles toleranci pret vardarbību pret sievietēm.

iespēju loma

Virkne pasākumu vērsti uz vispusīgas izpratnes par sieviešu un vīriešu līdztiesības pamatprincipiem veicināšanu izglītības, darba un ekonomikas politikā iesaistīto institūciju ekspertu vidū. Tāpat noteikti vairāki pasākumi, ar kuru palīdzību plānots padziļināti izpētīt un aktualizēt minēto nozaru sasaisti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem.

  • Labi funkcionējoša tieslietu sistēma ir viens no elementiem, kas veicina atbilstošu tirgus darbību.
  • Она может бегать, ездить на лошади, подбрасывать их в воздух.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, tiks pastiprināti strādāts pie sabiedrības informēšanas par politikas rezultātiem, vienlaikus aktualizējot dzimumu līdztiesības nozīmi ikdienas dzīvē.

Plāna pasākumos, īpaši, kas skar nodarbinātību, izglītību un iespēju loma dzimumu saistītu vardarbību, tiks ņemts vērā sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas aspekts.

Tika analizēts tiesiskais regulējums, skaidrojot, kāds ir dzimumu diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tvērums LR tiesību aktos, kā arī tika veikta situācijas analīze, secinot, kādās jomās vērojamas tendences, kas norāda uz sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgas situācijas riskiem.

Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tika pētīti arī faktori, kas ietekmē vai varētu ietekmēt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanu ikdienas dzīvē. Lai nodrošinātu vispusīgu aktuālās situācijas izpēti, LM izvērtēja, vai un cik lielā mērā dažādu nozaru politikas plānošanas dokumentos noteiktie politikas iespēju loma un pasākumi ir vērsti uz sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgās situācijas un tās veicinošu risku mazināšanas.

iespēju loma

Ņemot vērā ierobežotos iespēju loma atvēlētos valsts budžeta līdzekļus, kā arī ierobežotos cilvēkresursus ar dzimumu līdztiesības jautājumiem LM strādā divi eksperti un Plāna darbības iespēju loma 3 gadiar Plāna stratēģijas kāpņu iespējas iecerēts risināt visaktuālākos Plāna 1. Plānā iekļauti pasākumi, kuru īstenošanu un sasniegto rezultātu novērtēšanu var nodrošināt Plāna darbības periodā.

Situācijas analīzē ir sniegts izvērtējums par to, cik lielā mērā un kādas problēmas tiek parauga opcija iespēju loma esošajiem atbalsta instrumentiem un politikas pasākumiem dažādās nozarēs.

Pirmsskola

Citu nozaru politikas plānošanas dokumentos paredzētie pasākumi ir iestrādāti šajā Plānā tajos gadījumos, kad nozaru dokumentos tie vispārīgā veidā paredz vai konceptuāli nosaka noteiktas darbības vai pieeju problēmas risināšanā, bet nenosaka konkrētus veidus un specifiskus mērķētus pasākumus sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanā un attiecīgajā jomā identificēto izaicinājumu risināšanā.

Līdz iespēju loma to Plānā iekļautie pasākumi nedublē citu jomu politikas plānošanas dokumentos iekļautos pasākumus, tādā veidā novēršot dublēšanos ar citos plānošanas dokumentos identificētajiem izaicinājumiem un piedāvātajiem risinājumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanā.

Atsevišķu Plāna pasākumu īstenošanai plānots piesaistīt ārvalstu finansējumu vairāk skat. Plāna 4. Jāatzīmē, ka liela daļa no Plāna pasākumiem ir plānots īstenot, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un nozares NVO. Tāpat Plāna izstrādē iesaistīta Komiteja3, kas Plānu apsprieda Plāns prezentēts arī LM Sociālās iekļaušanas iespēju loma koordinācijas padomes Plāna ietvaros īstenojamie pasākumi9 Plāna mērķis Nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas nodrošina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē Politikas iespēju loma Plāna īstenošana sniedz ieguldījumu šādu plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanā un dzimumu atšķirību mazināšanā: 1 NAPLatvijas Nacionālajā reformu programmā "Eiropa " stratēģijas īstenošanai, Izglītības attīstības pamatnostādnēs

Aicinām pieteikties diskusijai par Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un loma mūsdienu sabiedrībā Aicinām līdz Rakstiet Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Diskusija attālinātā formātā notiks