Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā | Žurnāls Iepirkumi

Publiskā iepirkuma iespēja.

publiskā iepirkuma iespēja

Ieteikumi publisko iepirkumu mērķu sasniegšanai Mg. Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar dažiem aspektiem, kurus ieteicams ņemt vērā publisko iepirkumu veicējiem ES fondu līdzekļu ieguldīšanā.

Publisko iepirkumu jomā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpmāk — CFLA veic sadarbības iestādei noteiktos pienākumus un nodrošina Eiropas Savienības turpmāk — ES fondu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli. Ja CFLA konstatē, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās nosacījumiem par projekta īstenošanu, CFLA saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu piemēro proporcionālo finanšu korekciju.

Piemēram, finanšu korekcija publiskā iepirkuma iespēja par līguma tiešu piešķiršanu nepamatoti, iepirkuma līgumu mākslīgu sadalīšanu, interešu konfliktu, kas ietekmē iepirkuma procedūras rezultātu, vai nepamatoti veiktiem būtiskiem grozījumiem līguma nosacījumos. Vadlīniju 5. Atgriežoties pie raksta nosaukumā minētajiem publisko iepirkumu mērķiem, Publisko iepirkumu likuma 8 2. Raksta 1. Būtiskie aspekti iepirkuma norises gaitā Praksē konstatējams, ka reizēm jau sākotnēji netiek veikta atbilstoša projekta aktivitāšu plānošana vai kavējas iepirkuma līguma noslēgšana, kas ietekmē projekta ieviešanu — nav iespējams projekta īstenošanas termiņā pabeigt projektā plānotās darbības un iespējams pilnībā vai daļēji zaudēt projekta finansējumu.

Var būt dažādas ar iepirkumu saistītas situācijas, kas apdraud projekta norisi, — iepirkumā vispār nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti neatbilstīgi vai nepiemēroti piedāvājumi, 10 tiek saņemti pārāk dārgi piedāvājumi 11 vai kavējas līguma izpilde.

Minētā kontekstā uzsverams, ka būtiskākais iepirkuma posms publiskā iepirkuma iespēja tā sagatavošanas process — plānošana, vajadzību apzināšana, iepirkuma komisijas izvēle, tirgus izpēte, prasību izstrāde.

Šīs darbības ir pamats visiem nākamajiem iepirkuma posmiem, un, jo tālāk iepirkuma process virzīsies, jo sarežģītāk būs šeit pieļautās kļūdas labot. Kā norādījusi Augstākā tiesa turpmāk — ATnolikums ir tiesību akts, uz kuru tiek balstīta turpmākā iepirkuma procedūra un kurš līdztekus normatīvajam regulējumam un vienlaikus tam atbilstoši reglamentē iepirkuma procedūras norisi. Tajā ietvertie noteikumi, tostarp kritēriji, kurus pasūtītājs publiskā iepirkuma iespēja, piešķirot līguma slēgšanas tiesības, ir saistoši līdz pat brīdim, kad tiek izpildīts vai ir kļuvis neapstrīdams lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Nolikums pēc savas tiesiskās dabas galīgi nenoregulē tiesiskās attiecības iepirkumu procesā un nav uzskatāms par administratīvo aktu, bet par tā pieņemšanas un līguma noslēgšanas vispārīgiem "spēles noteikumiem". Svarīgas veiksmīga iepirkuma uzsākšanas sastāvdaļas Kompetenta komisija un piesaistītie speciālisti.

publiskā iepirkuma iespēja

EK ir norādījusi, ka nepieciešama iepirkuma procesa profesiona­lizācija, 13 arī Ministru kabinets kā vienu no Rīcības plāna publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai pasākumiem ir norādījis — celt iepirkuma komisijas locekļu kvalifikāciju un kapacitāti, 14 tāpēc, iespējams, sagaidāmas papildu iespējas iepirkuma komisijas locekļu kompetences celšanai.

Vienlaikus jau šobrīd var nodrošināt, lai iepirkumu veicēji iepazīstas ar Iepirkumu uzraudzības biroja turpmāk — IUB izstrādātajām vadlīnijām un skaidrojumiem, kā arī tiešsaistē pieejamajiem semināriem, 15 AT apkopojumu publisko iepirkumu jomā, 16 EK izstrādātajiem ieteikumiem praktizējošiem iepirkumu speciālistiem, 17 apmeklē, piemēram, Valsts administrācijas skolas rīkotos iepirkumu seminārus 18 u. Katrs pasūtītājs ir atbildīgs par savu personāla politiku, lai nodrošinātu, ka tā speciālisti papildina savas zināšanas.

Veiksmīga iepirkuma norisei nepieciešamas gan juridiskās zināšanas publisko iepirkumu jomā, gan izpratne par biznesa procesiem, gan arī specifiskas, uz konkrēto iepirkuma priekšmetu attiecināmas zināšanas, piemēram, būvniecības procesa izpratne. Ieplānots pietiekami ilgs laiks iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, norisei ņemot vērā iespējamās sūdzības un līguma izpildei. Praksē novērojams, ka iepirkuma process bieži vien ir garāks, nekā sākotnēji plānots, īpaši liela apjoma iepirkumu gadījumā, jo piegādātāji izmanto iespēju iesniegt sūdzības gan par nolikuma prasībām, gan rezultātiem.

Kā norādījis IUB attiecībā uz ārkārtas apstākļu regulējuma piemērošanu, ja pasūtītājs novēlotas finansēšanas projekta saskaņošanas dēļ nav savlaicīgi izziņojis sociālās mājas projektēšanas un būvdarbu iepirkumu, sarunu procedūras piemērošana, atsaucoties uz laika trūkumu, šim iepirkumam nav tiesiska, jo laika trūkuma iemesli ir pasūtītāja darbības slikta plānošana un organizēšana.

Tāpat nav uzskatāmi par attaisnojumu sarunu procedūras piemērošanai tādi apstākļi publiskā iepirkuma iespēja nepieciešamība apgūt piešķirto finansējumu vai publiskā iepirkuma iespēja līgumu līdz noteiktam termiņam. Tirgus izpēte — objektīvi jāizvērtē paredzamā līgumcena, ņemot vērā aktuālās cenas un tirgus situāciju, publiskā iepirkuma iespēja būtiski var ietekmēt projekta norisi.

Piemēram, ja pasūtītājs, balstoties uz neprecīzu vai novecojušu informāciju, būs noteicis pārāk mazu līgumcenu, kas ietekmēs iepirkuma metodes izvēli piemēram, Publisko iepirkumu likuma publiskā iepirkuma iespēja. IUB ir aktualizējis skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu, 21 kas satur informāciju par iespējamiem avotiem to veikšanas un dokumentēšanas nodrošināšanai.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme. To ir iespējams organizēt jau pirms iepirkuma. Prasību noteikšanas process Jāizvērtē, vai izvirzītās kvalifikācijas prasības un līguma nosacījumi piemēram, nodrošinājums ir samērīgi.

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrēta iepirkuma līguma izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam. Piemēram, iepirkumā ir paredzēti ceļa būvdarbi 2 km garumā, savukārt pretendentam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiek prasīta pieredze ceļu būvdarbos vismaz 5 km garumā viena līguma ietvaros pareizi būtu izvirzīt prasību par nepieciešamo pieredzi, nepārsniedzot iepirkumā paredzēto būvdarbu apjomu, t.

Tāpat ir konstatēts, ka iepirkumā ir paredzēts veikt vienas ēkas pārbūvi, vienlaikus pretendentam un tā speciālistiem tiek prasīta pieredze vismaz četru līdzvērtīgu ēku būvdarbos jāņem vērā, ka tiek uzskatīts, ka pieredzei trīs objektos jābūt pietiekamai adekvātu spēju apliecināšanai, tomēr publiskā iepirkuma iespēja pieeja neattiecas uz dažādu veidu nelieliem, sistēmiskiem pakalpojumiem, kā, piemēram, lekciju nodrošināšana.

Tāpat nav pamatoti prasīt pieredzi un izglītību, kas pēc būtības nav saistīta ar līguma priekšmetu. Kā norādījusi AT, papildus nediskriminācijas principam ir jāievēro kvalifikācijas prasību samērīgums, ņemot vērā paredzēto līguma priekšmetu. Tas nozīmē, ka kvalifikācijas prasībās pasūtītājam nav tik liela rīcības brīvība, kā nosakot, ko tas vēlas pirkt un kā tiks noteikts pasūtītājam izdevīgākais piedāvājums.

Publisko iepirkumu likums paredz, ka tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Neskaidra iepirkuma priekšmeta noteikšana var būtiski ietekmēt lēmumu publiskā iepirkuma iespēja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pati par sevi ir būtisks procedūras pārkāpums. Kvalitatīva līguma projekta sagatavošana Nepieciešams ieplānot pietiekamu laiku līguma izpildei, ņemot vērā piegādātāju faktiskās iespējas, publiskā iepirkuma iespēja arī dažādus apstākļus.

publiskā iepirkuma iespēja

Piemēram, būvniecības sezonu tehnoloģiskie pārtraukuminepieciešamo laiku saskaņojumu saņemšanai no dažādām iestādēm, kā arī ekspertīzēm, ja paredzēts. Nepamatoti īsi līguma izpildes termiņi vai nesamērīgs risku sadalījums var novest pie cenu sadārdzinājuma, jo piegādātāji vēlēsies kompensēt minēto.

publiskā iepirkuma iespēja

Pasūtītājam veiksmīga iepirkuma norisei ir publiskā iepirkuma iespēja arī iepirkuma ekonomiskie aspekti, pretējā gadījumā tā izvirzīto nosacījumu dēļ mobilās binārās opcijas var vai nu izvēlēties vispār nepiedalīties publiskā iepirkuma iespēja arī iesniegt piedāvājumus, kuros paredzētais nav izpildāms.

Ir ļoti būtiski jau līguma projektā paredzēt iespējamos līguma grozījumus, tai skaitā iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu. Tāpat jāņem vēra — ja tas ir noteikts kā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs, līguma termiņu nevarēs pagarināt.

Iepirkuma izziņošanas laiks Iepirkuma izziņošanas laikā, lai veicinātu piegādātāju interesi par iepirkumu: pasūtītājam ieteicams papildus paziņojumam par iepirkumu izsūtīt informāciju par iepirkumu arī e-pastā piegādātājiem, kuri varētu būt ieinteresēti līguma izpildē; iepirkumos virs ES līgumcenu robežvērtības ārvalstu piegādātāju piesaistei ieteicams izvērtēt iespēju tulkot iepirkuma dokumentāciju.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas Ir būtiski, lai pasūtītājs pats ievēro prasības, kuras publiskā iepirkuma iespēja izvirzījis, un piedāvājumus vērtē atbilstoši tām. CFLA saskaras ar situācijām, kurās, piemēram, sākotnēji ir noteiktas detalizētas un augstas kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas prasības, bet iepirkuma norises laikā šīs prasības netiek ievērotas.

Kā norāda AT, vispārīgi piedāvājuma neatbilstība neatkarīgi no tās būtiskuma ir pamats piedāvājuma tālākai nevērtēšanai. Turpinot vērtēt piedāvājumu, kurā pieļautā atšķirība no pasūtītāja prasībām ir šķietami neliela, tiek pārkāpts vienlīdzības un taisnīgas attieksmes princips.

Ja arī citi pretendenti būtu zinājuši, ka var tikt piedāvātas no tehniskās specifikācijas nedaudz atšķirīgas preces proti, ja šāda iespēja būtu paredzēta iepirkuma procedūras dokumentācijāto piedāvājums, iespējams, būtu citādāks un tas savukārt varētu ietekmēt iepirkuma procedūras rezultātu.

Apkopojot iepriekš minēto, jāsecina, ka pasūtītājam jau iepirkuma plānošanas posmā ir jāparedz un jāizvērtē iespējamie riski un iespējas, jāņem vērā laika plānojums un jāiegulda papildu darbs, lai nodrošinātu, ka projekts tiek īstenots laikā. Līguma grozījumi CFLA, veicot ES fondu finansēto projektu uzraudzību, vērtē ne tikai to, vai pasūtītājs iepirkumā nav pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumus, bet arī minēto projektu ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildi.

CFLA praksē nereti saskaras ar situācijām, ka ES fondu finansētā projekta ietvaros noslēgtajos iepirkuma līgumos ir jāveic grozījumi. Tomēr pasūtītājam, veicot grozījumus publiskā iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā, ir jāņem vērā, ka līgums tiek slēgts atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tajā skaitā līguma projektā iekļautajiem noteikumiem, kas ir bijuši zināmi visiem pretendentiem, kas piedalījušies iepirkumā un ņēmuši vērā šos noteikumus, sagatavojot savus piedāvājumus.

  • Jaunākās izmaiņas publisko iepirkumu regulējumā - BilancePLZ - Padomi. Likumi. Ziņas.
  • Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā | Žurnāls Iepirkumi
  • Bināro opciju woodies cci

Eiropas Savienības Tiesa norādījusi, ka Kopienu tiesiskā regulējuma par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu galvenais mērķis ir pakalpojumu sniegšanas brīvība un netraucēta konkurence. Šā mērķa izpildei publiskā iepirkuma iespēja izmantots citastarp vienlīdzīgas attieksmes princips attiecībā uz pretendentiem un no tā izrietošais pārskatāmības princips.

Lai nodrošinātu procedūru pārskatāmību un vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem, ienākumi tiešsaistē darba ienākumi tiešsaistē, kas veikti publiskā iepirkuma līgumā tā spēkā esības laikā, ir jauna līguma slēgšanas tiesību piešķiršana tad, ja to noteikumi ir būtiski atšķirīgi no sākotnējā līguma un līdz ar to liecina par pušu vēlēšanos mainīt būtiskus šā līguma noteikumus.

Šajā sadaļā galvenokārt tiks apskatīti gadījumi, kas saistīti ar Publisko iepirkumu likuma kārtībā veikto iepirkumu rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu izpildi. Publisko iepirkumu likuma Tomēr jāatzīst, ka šis regulējums galvenokārt aptver situācijas, kad iepirkuma līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība pasūtīt papildu darbus vai palielināt iepirkuma līguma apjomu, kas var kalpot par pamatu arī līguma izpildes termiņa pagarinājumam. Gadījumā, ja pasūtītājam rodas nepieciešamība tikai pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu vai mainīt citus līguma nosacījumus, un šādu grozījumu veikšana nav paredzēta iepirkuma līgumā, pirms šādu grozījumu veikšanas ir detalizēti jāizvērtē plānoto grozījumu būtiskums.

Iepirkuma līguma izpildes termiņa pagarināšana būtu pieļaujama, piemēram, saistībā ar papildu darbu veikšanu vai tādiem apstākļiem, kas nav atkarīgi no izpildītāja rīcības. Pasūtītājs šādos gadījumos būtu tiesīgs saskaņot tikai tādu iepirkuma līguma izpildes termiņa pagarinājumu, kas ir samērīgs papildus veicamo darbu apjomam vai atbilst periodam, kurā iepirkuma līguma izpilde nav bijusi iespējama no publiskā iepirkuma iespēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Lai izvairītos no nepieciešamības vērtēt plānoto iepirkuma līguma grozījumu būtiskumu, iespēja pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu būtu jāparedz iepirkuma dokumentiem pievienotajā līguma projektā. Vienlaikus jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likuma Līdz ar to, iekļaujot līguma projektā nosacījumu, ka iepirkuma līguma izpildes termiņa pagarinājums ir iespējams gadījumos, ja, piemēram, pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi vai līguma izpildē ir radies kavējums no izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, būtu arī jāparedz maksimālais līguma izpildes termiņa pagarinājums.

Ieteicams nevis noteikt konkrētu līguma izpildes termiņa pagarinājuma maksimālo apjomu, bet gan izvēlēties tādu formulējumu kā, piemēram: "iepirkuma līguma izpildes termiņu var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus veicamo darbu apjomam" vai "iepirkuma līguma izpildes termiņu var pagarināt par laiku, kas atbilst termiņam, kādā līguma izpilde nebija iespējama no izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ".

CFLA, vērtējot, vai iepirkuma līguma izpilde ir notikusi atbilstoši iepirkuma dokumentos publiskā iepirkuma iespēja prasībām un iepirkuma līgumā iekļautajiem noteikumiem, vairākkārt ir konstatējusi situācijas, kad pasūtītājs, to neapzinoties, ir pieļāvis iepirkuma līguma būtiskus grozījumus.

  • Publisko iepirkumu likums
  • Publiskie iepirkumi Covid krīzes laikā - LV portāls
  • Ieņēmumi, izmantojot bināro opciju pārskatus

Kā pirmais šāds piemērs jāmin gadījumi, kad iepirkuma līguma izpildes laikā tiek pieļautas atkāpes no iepirkuma līgumā iekļautajiem noteikumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumiem.

Pasūtītāji bieži vien iepirkuma dokumentācijā paredz detalizētus nosacījumus attiecībā uz līguma saistību nodrošinājuma veidu, tā iesniegšanas laiku un spēkā esību.

Ieteikumi publisko iepirkumu mērķu sasniegšanai

Saskaņā ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerības veikto pētījumu par nodrošinājumiem publiskajos būvdarbu iepirkumos 39 gadījumos, ja attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu ir izvirzīts nosacījums, ka tam jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas nosacījumiem saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotajiem noteikumiem par pieprasījuma garantijām Nr. Līdz ar to, ja pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā pieļauj, ka izpildītājs neiesniedz iepirkuma līgumā paredzētos saistību izpildes nodrošinājumus, iesniedz iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām neatbilstošus saistību izpildes nodrošinājumus piemēram, apdrošināšanas polises, kuras neatbilst pirmā pieprasījuma garantijas nosacījumiem, vai tādus nodrošinājumus, kuru spēkā esības termiņš ir īsāks, publiskā iepirkuma iespēja to paredz iepirkuma līgumsbūtiski kavē to iesniegšanai noteiktos termiņus vai arī nepagarina šo nodrošinājumu spēkā esību gadījumā, ja tiek pagarināts iepirkuma līguma izpildes termiņš, šāda situācija var tikt traktēta kā ekonomiskā līdzsvara izmaiņas iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs, jo izpildītājam tiek radīti labvēlīgāki līguma izpildes nosacījumi, tādējādi tie ir atzīstami par būtiskiem iepirkuma līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma Publiskā iepirkuma iespēja novērstu šādu situāciju, pasūtītājam iepirkuma līguma uzraudzībai būtu jānorīko darbinieks, kurš labi pārzina konkrētā iepirkuma līguma nosacījumus un regulāri seko līdzi iepirkuma līguma izpildei.

Tāpat pasūtītājam būtu ieteicams iepirkuma līguma izpildes uzraudzībā ieviest "četru acu" principu, uzdodot, piemēram, darbiniekam, kas atbildīgs par maksājumu veikšanu, pirms publiskā iepirkuma iespēja iesniegto rēķinu apmaksas pienākumu pārliecināties, ka izpildītājs ir savlaicīgi iesniedzis visus iepirkuma līgumā paredzētos līguma saistību izpildes nodrošinājumus.

Kā otrais piemērs, kad pasūtītājs pieļauj iepirkuma līguma būtiskus grozījumus, jāmin gadījumi, kad pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā saskaņo iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu apakšuzņēmēju, personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām turpmāk — persona, uz kuras iespējām pretendents balstāsvai speciālistu nomaiņu.

Visbiežāk šādas situācijas tiek pieļautas tieši gadījumā, kad iepirkuma līguma izpildes laikā tiek nomainīts speciālists, kura kvalifikācija tika vērtēta iepirkuma laikā un atzīta par atbilstošu iepirkuma dokumentācijas prasībām, pret tādu speciālistu, kas neatbilst minētajām prasībām. Ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma IUB skaidrojumā par iepirkuma līguma grozīšanu 41 ir norādījis, ka par būtiskiem grozījumiem var tikt uzskatīta to noteikumu maiņa, kuri tika vērtēti, nosakot uzvarētāju iepirkumā.

Tādējādi gadījumā, ja potenciālie pretendenti būtu informēti, ka iepirkuma komisija par atbilstošiem atzīs arī to pretendentu piedāvājumus, kuru piedāvātajiem speciālistiem nav iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoša pieredze, tie, iespējams, iesniegtu savu piedāvājumu iepirkumā, līdz ar to pretendentu loks būtu plašāks un, iespējams, pasūtītājs līgumtiesības būtu piešķīris citam pretendentam.

Tāpēc iepirkuma dokumentācijas prasībām neatbilstoša speciālistu nomaiņa ir kvalificējama kā būtiski iepirkuma līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma Papildus pasūtītājam ir jāizvērtē veids, kādā plānota speciālista iesaiste iepirkuma līguma izpildē, proti, vai izpildītājs ar tā piesaistīto speciālistu plāno slēgt darba vai uzņēmuma līgumu, vai arī minētais speciālists tiek piesaistīts kā apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, resurss.

Gadījumā, ja iepirkuma dokumentācijā bija izvirzītas prasības attiecībā uz piesaistītā speciālista kvalifikāciju un speciālistu nenodarbina pats izpildītājs, tad publiskā iepirkuma iespēja vai komersants, kurš faktiski nodarbina minēto speciālistu, ir uzskatāms par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātes – iespējas un izaicinājumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Līdz ar to uz šo apakšuzņēmēju vai komersantu ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma CFLA ir konstatējusi situācijas, kad no iepirkumā uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma ir secināms, ka ar tā piedāvāto specialistu tiks slēgts darba vai uzņēmuma līgums, taču faktiski iepirkuma līguma izpildē šis speciālists tiek iesaistīts ar apakšuzņēmēja vai cita komersanta starpniecību.

Ja uz šo apakšuzņēmēju vai komersantu ir attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma Lai novērstu šādu situāciju, pasūtītājam iepirkuma līguma projektā ir jāparedz pienākums publiskā iepirkuma iespēja noteiktā termiņā iesniegt pierādījumus par to, ka ar attiecīgajiem speciālistiem ir publiskā iepirkuma iespēja darba vai uzņēmuma līgums, kā arī pasūtītājam ir jānodrošina šī pienākuma izpildes kontrole.

Arī gadījumos, ja iepirkuma līguma izpildes laikā tiek plānots nomainīt speciālistu, kura kvalifikācija ir vērtēta iepirkumā, un piedāvātais speciālists tiks piesaistīts ar apakšuzņēmēja vai cita komersanta publiskā iepirkuma iespēja, pasūtītājam, pirms akceptēt speciālista nomaiņu, ir jāpārliecinās, vai šis apakšuzņēmējs vai komersants atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām un uz to nav attiecināmi iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Kā trešais piemērs jāmin gadījumi, kad izpildītājs neievēro iepirkuma līgumā noteikto līguma izpildes kārtību.

Paroles atjaunošana

Šādas situācijas var izpausties vairākos veidos. Piemēram, izpildītāja speciālists netiek iesaistīts iepirkuma līguma izpildē atbilstoši iepirkuma dokumentācijā un iepirkuma līgumā paredzētajām prasībām. Visbiežāk šādas situācijas CFLA konstatē būvuzraudzības pakalpojumu līgumu izpildes laikā.

Ja pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā un iepirkuma līguma projektā ir paredzējis nosacījumu, ka būvuzraugam jāatrodas būvobjektā, kad notiek būvdarbi, pasūtītājam ir jāparedz arī instrumenti, kādā veidā tiks kontrolēta šī nosacījuma izpilde. Gadījumā, ja attiecīgais speciālists tomēr neievēro šo iepirkuma līguma nosacījumu, konstatējams, ka tādējādi tiek pieļauta to noteikumu maiņa, kuri tika vērtēti, nosakot uzvarētāju iepirkumā, kā publiskā iepirkuma iespēja radīti izpildītājam labvēlīgāki darbu izpildes nosacījumi.

Tā kā potenciālie pretendenti, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, varēja secināt, ka konkrētajam speciālistam nepārtraukti būs jābūt līguma izpildes vietā, tad gadījumā, ja potenciālajiem pretendentiem būtu zināms, ka iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieļautas atkāpes no šiem iepirkuma līguma nosacījumiem, iespējams, pretendenti būtu iesnieguši piedāvājumus par zemāku cenu, kā arī iepirkumam savus piedāvājumus varbūt iesniegtu arī citi pretendenti, tādējādi mainītos iepirkuma rezultāts.

Līdz ar to šādas atkāpes no publiskā iepirkuma iespēja līguma izpildes nosacījumiem ir kvalificējamas kā būtiski iepirkuma līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma Visos CFLA uzraudzītajos projektos tiek veiktas gan iepirkuma, gan iepirkuma līguma izpildes atbilstības pārbaudes.

Ievads transfertcenu piemērošanā.

Nereti šādu pārbaužu ietvaros CFLA konstatē, ka vieni un tie paši speciālisti vienlaikus tiek iesaistīti vairāku iepirkuma līgumu izpildē. Ja visos šajos iepirkuma līgumos ir izvirzīti nosacījumi, ka speciālistam nepārtraukti jābūt līguma izpildes vietā, rodas pamatotas šaubas par to, ka viens un tas pats speciālists var atrasties divās dažādās vietās vienlaicīgi. Protams, pasūtītāja rīcībā publiskā iepirkuma iespēja nebūt informācija par to, vai izpildītāja piedāvātais speciālists vienlaikus netiek nodarbināts vairāku līgumu izpildē.

Lai novērstu risku, ka iepriekš minētās situācijas dēļ iepirkuma līgumā tiek pieļauti būtiski līguma grozījumi, pasūtītājam pirms iepirkuma veikšanas būtu jāizvērtē, vai tam patiesi ir nepieciešams, lai speciālists līguma izpildes laikā nepārtraukti atrastos līguma izpildes vietā. Ja šāda nepieciešamība nav objektīvi pamatota, šāds nosacījums iepirkuma dokumentācijā nebūtu jāiekļauj. Savukārt gadījumā, ja šāda nepieciešamība ir objektīvi pamatota, pasūtītājam iepirkuma līgumā būtu jāparedz pasākumi šī nosacījuma izpildes kontrolei, piemēram, nosakot, ka attiecīgais speciālists būvdarbu žurnālā vai darba uzskaites lapās ik dienu veic ierakstus par savu pienākumu izpildi, apliecinot tos ar parakstu, savukārt šo ierakstu atbilstību faktiskajai situācijai apliecina no izpildītāja neatkarīga persona ar savu parakstu.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Atkāpes no iepirkuma līgumā noteiktās līguma izpildes kārtības, kas atzīstamas par būtiskiem līguma grozījumiem, var būt saistītas arī ar iepirkuma līgumā paredzētās papildu darbu saskaņošanas kārtības neievērošanu. Piemēram, iepirkuma līgumā ir noteikts, ka izpildītājs līguma izpildes laikā ir tiesīgs veikt darbu apjomu izmaiņas vai papildu darbu izpildi, papildu izmaksas sedzot no pasūtītāja līdzekļiem tikai tad, ja to pirms tam ir akceptējis pasūtītājs, savukārt, ja izpildītājs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildu darbus pirms vai bez pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti.

publiskā iepirkuma iespēja

Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes laikā šī iepriekšējā saskaņošanas kārtība netiek ievērota, piemēram, ir konstatējams, ka papildu darbi tika saskaņoti ar pasūtītāju jau pēc to izpildes, secināms, ka izpildītājs un pasūtītājs tādā veidā pārkāpj iepirkuma līguma noteikumus un izpildītājam tiek radīti labvēlīgāki darbu izpildes nosacījumi un apstākļi, nekā tas bija publiskā iepirkuma iespēja iepirkuma dokumentos.

Tā kā iepirkuma līguma projekts jau sākotnēji tiek pievienots iepirkuma dokumentiem un par papildu darbu saskaņošanas un apmaksas kārtību tiek informēti visi potenciālie pretendenti, tad gadījumā, ja potenciālajiem pretendentiem būtu zināms, ka iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieļautas atkāpes no šiem iepirkuma līguma noteikumiem, iespējams, pretendenti būtu iesnieguši piedāvājumus par zemāku cenu, kā arī iepirkumam savus piedāvājumus varbūt iesniegtu arī citi pretendenti, tādējādi mainītos iepirkuma rezultāts.

Lai novērstu risku, ka iepriekš minētās situācijas dēļ iepirkuma līgumā tiek pieļauti būtiski līguma grozījumi, pasūtītājam pirms iepirkuma veikšanas būtu jāizvērtē, vai tā plānotā papildu darbu saskaņošanas kārtība atbilst nozares praksei.

Ja šādu kārtību faktiski nav iespējams ievērot darbu rakstura dēļ, šādi noteikumi iepirkuma dokumentācijā nebūtu publiskā iepirkuma iespēja. Savukārt gadījumā, ja pasūtītājs uzskata, ka tā plānotā papildu darbu saskaņošanas kārtība atbilst nozares praksei, tas iepirkuma līguma izpildes laikā nedrīkstētu veikt apmaksu par tādiem papildu darbiem, kurus izpildītājs ir veicis bez iepriekšēja pasūtītāja akcepta.

Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka pasūtītājam pirms jebkuru grozījumu veikšanas iepirkuma līgumā ir rūpīgi jāizvērtē, vai plānotie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un vai to veikšanu pieļauj publisko iepirkumu normatīvais regulējums.

publiskā iepirkuma iespēja

Tāpat arī pasūtītājam ir jānodrošina, ka iepirkuma līguma izpilde notiek atbilstoši visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda