See Newest

TC bināro opciju 2022. gadam. 24 uzvarētāju binārā opcija - omitovo.com

Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē un inženierzinātņu maģistra grādu enerģētikā un elektrotehnikā Stažējies SIA Energoremonts Rīga nokur apguvis praktiskās iemaņas transformatoru remonta un elektrisko mērījumu veikšanā gadā sācis darbu AS Augstsprieguma tīkls Tehniskās ekspertīzes departamenta TED Diagnostikas grupā, iespēju ieguldīt finanšu tirgū padziļināti apguvis zināšanas par transformatoru tehniskā stāvokļa noteikšanu ar dažādām diagnostikas metodēm.

Rpm - Linux Command - Unix komandu

Šobrīd G. Poišs ir TED Metroloģijas grupas vadītājs, kas ļauj viņam sekmēt diagnostikā izmantoto mēriekārtu nevainojamu darbību un precizitāti. Diagnostikas un ekspluatācijas algoritmu kompleksa izstrāde lieljaudas transformatoru salīdzinošai novērtēšanai pieļaujama riska apstākļos. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: RTU Izdevniecība, lpp. Iespiests saskaņā ar promocijas padomes RTU P gada Vāka attēla autors Reinis Hofmanis.

Izmeklēšanas iestādēm katrā dalībvalstī jābūt iespējai piekļūt ierakstītajiem datiem, kas atbilst obligātajām prasībām datu ierakstiem oficiālā un izmeklēšanas veikšanas nolūkā. A pielikuma 4. Vadības nodrošināšanas lauka objekti, kas mašīnistam jāievēro, jānovieto, ņemot vērā mašīnista ārējo redzeslauku, kā tas noteikts satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS. Funkcionālās un tehniskās specifikācijas saskarnēs ar citām apakšsistēmām 4.

Promocijas darbs zinātniskā grāda iegūšanai nav iesniegts nevienā citā universitātē. Gints Poišs. Literatūras sarakstā ir 90 nosaukumu. Transformatora ekspluatācijas laikā nepārtraukti tiek uzkrāti dati, kas veido bāzi jeb pamatu, lai spriestu par iekārtas statusu vai riskiem, pamatotu lēmumus par darbības turpināšanu vai remontiem, kā arī nomaiņas nepieciešamību. Katru transformatoru nepieciešams izskatīt individuāli, ņemot vērā tā kalpošanas laiku un ekspluatācijas vēsturi, kurā ietilpst gan diagnostikas rezultāti, gan veiktie tehniskās apkopes darbi, tādējādi veidojot strukturētu datu kopu.

Vienlaikus nepieciešams apkopot datus arī par energosistēmu, kurā tas uzstādīts, piemēram, izmaiņām elektrotīklā un slodzē. Iespēju apvienot uzkrātos datus piedāvā tehniskā stāvokļa indeksa metode TSIar kuras palīdzību ir iespējams noteikt konkrētu skaitli, kas nosaka iekārtas kopējo stāvokli jeb riska pakāpi. Bināro iespēju tirdzniecības apmācības kurss rezultāts raksturo transformatora kopējo stāvokli un vairumā gadījumu ļauj piemērot iepriekš izstrādātu tipveida rīcības plānu, paātrināt lēmuma pieņemšanu operativitāti par remonta vai modernizācijas darbu veikšanu, kā arī plānot īpašu konkrētam transformatoram piemērotu ekspluatācijas stratēģiju.

TSI var aprēķināt katram transformatoram individuāli, savukārt riska klases noteikšana visiem transformatoru parkā ietilpstošajiem agregātiem ļauj veikt salīdzinošo analīzi saskaņā ar iepriekš izvirzītiem kritērijiem, piemēram, līdzīga darbmūža transformatoriem, tādējādi pilnveidojot aktīvu pārvaldības sistēmu. Kaut arī TSI metodes pamatprincipi ir vispārzināmi, tomēr šī metode nav zaudējusi aktualitāti dažādās elektropārvades sistēmās [30], [57], [52].

Taču jāņem vērā, ka lieljaudas transformatora tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes pārvades sistēmās ir balstītas uz tradicionālām diagnostikas metodēm. Galvenā atšķirība ir to dažādām ekspluatācijas stratēģijām, metožu izvēles un mērījumu datu pienākšanas periodiskumam.

Ekspluatācijas stratēģijas bieži vien tiek veidotas uz individuāli cēloņi manām neveiksmēm bināro opciju tirdzniecībā vēsturiski izveidotām īpašībām, kas padara katru elektropārvades sistēmu unikālu. Latvijas pārvades sistēmu raksturo: liels skaits novecojušu transformatoru, zema transformatoru noslodze, liels skaits rezerves transformatoru, izmantotās diagnostikas metodes un to lietošanas periodiskums.

Esošā datu plūsma Latvijas pārvades sistēmā neļauj tieši izmantot jau izstrādātas novērtēšanas metodes. Promocijas darba mērķi un uzdevumi Mērķis: izmantojot pieejamo diagnostikas metožu rezultātu datu apjomu izstrādāt uz tehniskā stāvokļa indeksa balstītu algoritma kompleksu lieljaudas transformatoru riska pakāpes video apmācība tiešsaistē. Izvērtēt esošā transformatora parka īpatnības, diagnostikas rezultātu datu apjomu un periodiskumu.

Izstrādāt riska matricas un TSI indikatoru gāzu hromatogrāfiskās analīzes, eļļas analīzes un elektrisko mērījumu TC bināro opciju 2022. gadam aprakstu, to sintēzi un svara koeficientu sadalījumu starp tiem. Verificēt izstrādāto algoritma kompleksu ar Latvijas elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoriem.

Promocijas darba zinātniskā novitāte Efektīvi izmantojot esošo diagnostikas rezultātu datu plūsmu, izstrādāt uz tehniskā stāvokļa indeksa metodes balstītu metodoloģiju, kuras algoritmu komplekss izmantots lieljaudas transformatoru novērtēšanai pieļaujamos riska apstākļos Latvijas pārvades sistēmas transformatoru parkam.

Metodoloģijā ir iestrādātas uz ekspluatāciju vērstas īpatnības, kā GHA parametra acetilēna koncentrācija, sprieguma regulēšanas iekārtas dinamiskās pretestības novērtēšana, kā arī slodzes, un transformatora eksplutācijas ilguma ietekme.

Metodoloģijā izmantotās diagnostikas metodes, robežvērtības un robežkoncentrācijas ir iespējams viegli modificēt vai mainīt, kā arī papildināt ar jaunām. Piedāvātais algoritmu komplekss ļauj: Praktiskais lietojums apvienot vienā sistēmā transformatoru ekspluatācijas laikā uzkrātos datus; aprēķināt riska pakāpi, ietverot informāciju par transformatora ekspluatācijas ilgumu, noslodzi, modernizāciju TC bināro opciju 2022.

gadam monitoringa sistēmu, remontiem un atsevišķu konstruktīvo daļu tinumu un magnētvada, ievadu, SRI iekārtas, kā ar eļļas parametru izvērtējumu, kas ir balstīts diagnostikas testu mērījumu rezultātos; vizualizēt aprēķināto riska pakāpi riska matricā un, izvēloties kādu no metodoloģijā izmantotajiem kritērijiem, veikt atlasi vai nu bezriska iespēju stratēģijas transformatoriem, vai kādām no transformatoru grupām; iegūt atskaiti par riska TC bināro opciju 2022.

gadam aprēķinā ietvertajiem lielumiem konkrētam transformatoram, tādējādi atklājot vājos posmus ; modificēt aprēķina algoritmu, piedāvājot lietotājam ierobežotas rediģēšanai iespējas, piemēram, robežvērtību rediģēšanu, mainoties standartiem. Šī informācija pārvades sistēmas operatoram sniedz iespēju analizēt situāciju, plānot transformatoru pārbaudes, remontus un nomaiņu. Šāda veida TSI algoritmu kompleksu var iekļaut esošajā datu apstrādē un uzkrāt sistēmā vai īstenot kā atsevišķu datorprogrammu.

Atsevišķo piedāvāto algoritmu savstarpējai sasaistīšanai izmantots sintēzes paņēmiens. Aprēķiniem, rezultātu apstrādei un algoritmu verifikācijai izmantotas datorprogrammas MS Excel un Matlab. Ir veikti atsevišķi eksperimentālie dinamiskās pretestības mērījumi transformatora SRI iekārtām.

Transformatoru defektu klasifikācijai un diagnostikas testu rezultātu apstrādei izmantotas datu analīzes metodes, tostarp TC bināro opciju 2022. gadam analīze un korelāciju analīze AS Augstsprieguma tīkls AST veikto mērījumu protokolu apstrādei. Fazifikācijas noteikumu pamatošanai, sadarbojoties ar AST akreditētas Ķīmijas laboratorijas inženieriem, izmantota ekspertu intervijas metode.

Darba aprobācija 1. Poišs, G. Riska novērtējuma metodes elektropārvades sistēmā Risku vadības vadlīnijas un principi aprakstīti [12], tā izpratnē riska vadība ir strukturēts process, kas ietver risku identifikāciju, novērtēšanu, to analīžu un lēmumu pieņemšana, kā arī riska uzraudzību. Riska novērtējuma metodes ir vispārīgas un var tikt izmanotas dažādu risku novērtēšanai. Biežāk izmantotās riska novērtējuma metodes apkopotas 1. Ar riska novērtēšanas metodi PATTERN Planning Assinstance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers var noteikt mērķa sasniegšanai nepieciešamo finanšu un materiālo resursu apjomu, savukārt ar metodi SEER System for Event Evaluation and Review ir iespējams noteikt varbūtību, ar kādu iestājas kāds konkrēts notikums piemēram, transformatora mezgla atteicekā arī novērtēt laika periodu, kurā šis notikums kļūst svarīgs, tādējādi nosakot riska pakāpi.

Ar MTBF Mean Time Between Failures metodi var atrast atbilstošu laika periodu, kurā jāveic iekārtas pārbaude, jo transformatora ekspluatācijas laikā atteices var notikt nejaušā secībā, tā padarot grūti paredzamu konkrētu defektu. Atteiču līmenis ir aprēķināms, un šāds aprēķins dod ieskatu, piemēram, attiecīgu tipu transformatoru atteiču biežumam. Pastāvīgās uzraudzības sistēma TPU Serveron savukārt izstrādāta datu tiešai vākšanai un uzraudzībai.

Sistēma paredzēta darbā esošam transformatoram, kur tās uzdevums ir noteikt gāzes koncentrāciju eļļā un nosūtīt iegūtos datu apstrādei uz vadības paneli [18]. Elektropārvades sistēmā riska novērtēšanas metodēs tiek izmantots arī Markova matemātiskais modelis [7], [8], kur varbūtības teorijā Markova modeli izmanto, lai modelētu nejauši mainīgas sistēmas, kur tiek pieņemts, ka nākamie stāvokļi ir atkarīgi tikai no pašreizējā stāvokļa, nevis no notikumiem, kas notika pirms.

TC bināro opciju 2022. gadam tiešsaistes ieņēmumu statistika

Izmantojot šādu datu kopu, iegūtais rezultāts var dot nepilnīgu vai maldinošu rezultātu, jo visi nepieciešamie dati ne vienmēr tiek fiksēti un uzglabāti. Šādu metožu izmantošana būtu lietderīga, piemēram, ja tās tiktu sintezētas kādā jau izveidotā tehniskā stāvokļa novērtēšanas vai ekspluatācijas laikā balstītā metodoloģijā kā papildu mainīgais vai kritērijs Tehniskā stāvokļa indeksa metode un TC bināro opciju 2022.

gadam riska matricā Tehniskā stāvokļa indekss ļauj ātri un pamatoti, izmantojot aprēķināto TSI rezultātu, pieņemt lēmumu par remonta nepieciešamību individuālam transformatoram vai transformatora grupai. TSI tiek veidots, izmantojot transformatora ekspluatācijas un diagnostikas datus. Algoritmi TSI metodei tiek izstrādāti tā, lai novērtētu atsevišķus transformatoru mezglus un papildierīces. Izmantojot svara koeficientus un apvienojot algoritmus, tiek iegūts gala rezultāts, kas atspoguļo transformatora vispārējo stāvokli 1.

Tehniskā stāvokļa indeksa principa blokshēma. TSI uzsvars tiek likts uz ilgtermiņa novērtējumu nevis tā īstermiņa funkcionēšanu [19]: indeksam vajadzētu norādīt, vai iekārta ir piemērota turpmākai ekspluatācijai, un TC bināro opciju 2022.

gadam tās kopējo tehnisko stāvokli; indeksā jābūt iekļautiem objektīviem un pārbaudāmiem tehniskā stāvokļa rādītājiem nevis subjektīviem novērojumiem; indeksam ir jābūt saprotamam un viegli interpretējamam. Viens no TSI rezultātu izvērtēšanas paņēmieniem ir riska matricas izveide. Riska matricas uzbūve, sadalījums un izmantošana aprakstīta [10] standartā 1. Tehniskā stāvokļa indekss pats par sevi nav precīzs tehniskā stāvokļa aprēķina veids, bet gan veids, kā viegli parādīt un salīdzināt transformatora tehnisko stāvokli lielā mērogā, piemēram, transformatora parka ietvaros.

Atsauksmes pae i robotiem

Transformators sastāv no daļām tinumiem, magnētvada, eļļas, papildierīcēm ievadiem un SRI iekārtas, un katrai no šīm daļām var tikt izveidots tās degradācijas algoritms vai modulis. Tādēļ jāņem vērā gan transformatora ražošanas standarts un dizains, gan arī ekspluatācijas apstākļi.

Pie šādiem apstākļiem varētu minēt transformatora slodzi un atrašanās vietu, kā arī ekspluatācijas ilgumu un veiktos modernizācijas vai remontdarbus. Veidojot TSI, ir būtiski apzināties transformatora daļu savstarpējo mijiedarbību, jo kāds no parametriem var ietekmēt citas daļas algoritma rezultātu [13]. Vispārīga riska matricas uzbūves princips pēc IEC standarta. Pasaulē izstrādāts ievērojams skaits TSI metožu, kas galvenokārt ir paredzētas attiecīgo valstu vai individuālai pārvades sistēmai.

Rpm - Linux Command - Unix komandu

Savukārt Taizemes elektrisko tīklu operatoru PEA [17], [20] piedāvātā lietojama tikai apakšstaciju transformatoriem. Dažām metodikām nepieciešami ļoti liels skaits līdz 20 ievades datu, kas savukārt apgrūtina lietotāja darbu [2], [21].

TC bināro opciju 2022. gadam kā nopelnīt naudu, neieguldot savus

Bieži metodikās ir iestrādāti kritēriji, kas tiešā veidā neatspoguļo transformatora tehnisko stāvokli un kuru periodiskums ir rets, līdz ar to rodas iespēja nepamanīt defektu. Dažādu metodiku lietošana ir saistīta arī ar piešķirto finansējumu, jo, piemēram, furānu analīze eļļai ir dārga diagnostikas metode, kas visās energosistēmās nemaz nav pieejama.

Neliels skaits pasaulē pazīstamu energokompāniju piedāvā transformatoru tehniskā stāvokļa novērtēšanas programmas, taču analīzei pieejamā informācija par šo programmu algoritmiem ir ļoti ierobežota.

Latvijā atsevišķu transformatoru un transformatora parka novērtēšanai pašlaik lieto uzņēmuma ietvaros izveidotu datubāzi, kurā tiek saglabāti dati par visiem veiktajiem mērījumiem.

Latvijas lieljaudas transformatoru parka apskats Latvijā pārvades sistēmas operators AS Augstsprieguma tīkls nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijas teritorijā, kā arī starpsavienojumus ar kaimiņvalstīm.

TC bināro opciju 2022. gadam Fibonači līnijas tirdzniecības robots

AST pārvaldībā atrodas kv un kv elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti ar visām augstsprieguma iekārtām, tajā skaitā ar kv un kv sprieguma transformatoriem. Transformatora parkā ir transformators. Tādēļ svarīga metodoloģijas sastāvdaļa ir transformatora ekspluatācijas ilgums un transformatoru noslodzes īpatnības. Transformatora tehniskā stāvokļa pārbaudes sastāv no elektriskiem mērījumiem, eļļas fizikāli ķīmiskās analīzēm un gāzu hromatogrāfiskām analīzēm.

Latvijā ar noteiktu periodiskumu izmanto vairākas transformatoru diagnostikas metodes [6], [26]. Tinuma cietās izolācijas mērījums, absorbcijas koeficients. Tinumu un ievadu dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumi. Tukšgaitas zudumu mērījumi. Tinumu aktīvās pretestības mērījumi un SRI TC bināro opciju 2022. gadam. Pilnās īsslēguma pretestības mērījumi. Eļļas gāzu hromatogrāfiskās analīzes.

TC bināro opciju 2022. gadam reālā laika bināro opciju prognozes

Eļļas fizikāli ķīmiskās analīzes. Mērījumu periodiskums Latvijas pārvades sistēmā apkopots 2. Transformatoru diagnostikas mērījumu periodiskums Latvijas pārvades sistēmā Diagnostikas metode Iekārta Periodiskums A, B, C, D, E kv transformatori 8 gadi kv, kv ievadi un kv autotransformatori 4 gadi F kv transformatori un kv autotransformatori 6 jaunas platformas binārās opcijas G kv transformatori 4 gadi kv autotransformatori 2 gadi 2.

Piedāvātais TSI metodoloģijas kopskats TSI metodoloģija Latvijas pārvades sistēmai izveidota, izmantojot pieejamo nepārtraukto datu plūsmu, tās struktūra redzama 2. Katra bloka ietvaros ir izstrādāti algoritmi rezultāta iegūšanai, kas sīkāk apskatīti nākamajās darba nodaļās, A1 un A2 ir bloku rezultāti, kas attiecīgi arī veido kopējo TSI rezultātu un pozicionē attiecīgo transformatoru uz riska matricas abscisa ass. Tehniskā stāvokļa indeksa TSI metodoloģijas kopskats.

Transformatora pozicionēšana riska matricā, kas redzama 2. Datu plūsma ir stabila, un tiek izmantoti svarīgākie ietekmes faktori F Lai pievērstu pastiprinātu lietotāja uzmanību, aprēķinātā ietekmes faktoru summas vērtība var būt augsta, taču matricā tā tiek reducēta līdz vērtībai 1, kas šajā metodoloģijā atbilst augstākajai riska pakāpei. Riska matrica var tikt veidota visdažādākajās riska attiecībās un sadalījumā. Izstrādātajā metodoloģijā riska matrica ir sadalīta nevis tā, kā redzams [10] dotajā piemērā, bet gan trīs riska zonās, kā piedāvāts autora rakstā [6].

Matrica redzama 2. Riska zonas sadalījums riska matricā. Gāzu hromatogrāfiskās analīzes Eļļā izšķīdušās gāzes darbā esošam transformatoram kalpo kā pirmā indikācija par iespējamu bojājumu, kas attīstoties var izraisīt transformatora avāriju.

Transformatora normāls darba režīms arī rada transformatora gāzes, bet to koncentrācija uz kopējo eļļas daudzumu transformatora tvertnē ir niecīga. Dzirksteļošana, daļējas izlādes, zemas enerģijas izlādes, transformatora pārslodze, dzesēšanas sūkņu vai ventilatoru atteice, radot izolācijas pārkaršanu, ir daži no iespējamiem eļļā izšķīdušo gāžu rašanās iemesliem [9]. TC bināro opciju 2022. gadam GHA interpretācijas metodes ir balstītas uz degošām gāzēm un var tikt iedalītas divās grupās.

GHA indikatora algoritma blokshēma. Metodoloģijā GHA indikators nodrošina dinamiskas izmaiņas analīžu biežā periodiskuma dēļ.

2 kādas iespējas jūsuprāt nodrošina opcija comments

Algoritmā tiek izmantotas robežvērtības S1 defekta neesamība un S3 paaugstināta bīstamība vērtības, kas ir noteiktas standartā LEK [14]. GHA algoritms sastāv no ievades datiem, salīdzinošās daļas un gala rezultāta viena skaitļa riska pakāpes. Īpatnība ir tāda, ka paaugstināta acetilēna koncentrācija var rasties no nehermētiskas SRI tvertnes, kas atrodas transformatora tvertnē.

No literatūras apskata un praktiskās izpētes secināts, ka nav pieļaujams veikt vērtējumu tikai par palielināta acetilēna klātbūtni, tādēļ no Latvijas pārvades sistēmas transformatora TC bināro opciju 2022.

Uzdod jautājumus un saņem atbildes! Šobrīd 67016 jautājumi, 283672 atbildes!

gadam nejaušības principa izvēlētiem transformatoriem 32 gadījumos acetilēna koncentrācija pārsniedza 0,75 no S3 robežkoncentrācijas vērtības. Tādēļ GHA algoritmā ir iestrādāta korekcija paaugstinātā acetilēna īpatnībai, kas to pietuvina reālajai situācijai. Savukārt eļļas apstrādes un noslodzes kritērijs nepieciešams IEC gāzu attiecību metodei [11], kur tiek identificēts defekta veids, no kura savukārt piešķirta riska pakāpe GHA indikatora algoritma verifikācija GHA algoritma verifikācijai izmantoti deviņi reāli gadījumi 3.

 • Dinamiska bināro opciju tirdzniecība
 • 24 uzvarētāju binārā opcija - omitovo.com
 • Atsauksmes Atsauksmes par robotiem, kas tirgo tirgū, Opcija i robots binārā.
 • Opcijas ar rādītājiem
 • Nepārbaudiet atbilstošo faila atribūtu.
 • Veidi, kā nopelnīt naudu internetā vi

GHA indikatora algoritma verifikācijas gadījumi 3. Praksē transformatoram veiktajos mērījumos konstatētas daļējās izlādes. Praksē transformatoram no metinājuma šuvēm izdalījās H2 gāze. Iegūtās riska pakāpes atbilst sagaidāmajam un praksē novērotajai situācijai.

 • Tirgo par miljardu
 • omitovo.com :: Apskatīt tematu - Spamubishi #2
 • Lai institūcijās nonākošo personu skaits mazinātos, Latvijā šiem cilvēkiem tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kā arī ir izveidotas dažādas prasmju apmācību programmas.
 • Bināro opciju konsultanti 60 sekundes
 • Labākais forex brokers un CFD: populāru brokeru vērtējums un atsauksmes Un neatkarīgi no tā, kā jūs saprotat, kas Labi saprast, ieguldījums ir pieejams no Swissca Portfolio fonda zaļo investīciju kapitāla fonda.
 • Anyoption binārās opcijas

Algoritma zari strādā, kā bija sagaidāms, un sekmīgi tiek realizēti izveidotie nosacījumi. GHA algoritma verifikācijas rezultātu apkopojums. Transformatoru eļļas analīzes Veicot transformatora eļļas analīzes, tiek noteiktas eļļas dielektriskās un dzesēšanas īpašības, kā arī eļļas novecošanās pakāpe. Eļļas analīžu parametri apkopoti 4. Ja transformatoram ir defekts, eļļa bez depozīta TC bināro opciju 2022.

gadam prēmijām transformatora tūlītēju neaizdegšanos, tādējādi sekmējot vides nepiesārņošanu un apkalpojošā personāla drošību att. Eļļas īpašības un parametri. Latvijas energosistēmā esošiem transformatoriem primāri tiek noteikts caursites spriegums, uzliesmošanas temperatūra, skābes skaitlis, dielektriskie zudumi un ūdens saturs eļļā [14]. Pārējo parametru analīzes tiek veiktas, ja atbildīgais par iekārtu to uzskata par nepieciešamu Eļļas analīžu indikatora algoritms Eļļas indikatora algoritma pamatā ir salīdzināšana ar robežvērtībām.

Dati apstrādāti Latvijas pārvades sistēmā ietilpstošajiem transformatoriem 15 gadu laika periodā un apkopoti 4. Tipiskās vērtības H21, H22, H24 aprēķinātas, izmantojot analīžu rezultātus, bet parametra H23 tipiskās vērtības balstītas uz analīžu rezultātiem. Robežvērtību sadalījumam izmantoti trīs līmeņi: L1 liecina par labu eļļas stāvokli; L2 daļēji apmierinošu; L3 neapmierinošu. Eļļas indikatora parametru robežvērtības 4.

Uzliesmošanas temperatūra H21 divi bitkoini. Dielektriskie zudumi tgδ H22 3. Ūdens saturs H23 4. Eļļas indikatora algoritma blokshēma un F1 bloka faziloģikas sistēma.

TC bināro opciju 2022. gadam minūtes diagrammas opciju stratēģija

Šajā faziloģikas bloku sistēmas piederības funkcijas veidotas, izmantojot 10 dažādu transformatoru eļļas analīžu datus un ekspluatācijas vēsturi [29]. Secināšanas noteikumi balstīti lietotāja pieredzē, lai iegūtu atbilstošās fazivērtības [28].

Faziloģikas blokā izmantotajās ievades funkcijās kopumā piešķirtas 27 kombinācijas. Izmantojot secināšanas noteikumus no visām piederības funkcijām, to minimālās vērtības tālāk tiek izmantotas gravitācijas centra aprēķināšanai. Fazivērtību pārveidošana uz precīziem izvades datiem jeb defazifikācija TC bināro opciju 2022. gadam pēdējais fazibloka solis, kura rezultāts ir indikatora riska pakāpe Eļļas analīžu algoritma verifikācija Detalizēta algoritma verifikācija tika veikta ar septiņiem transformatoriem 4.

Situācijā, kad nav datu par kādu parametru kā 3.